Na našich webových stránkách používáme cookies, abychom Vám přinesli co nejlepší zážitek při návštěvě PEGRES shopu. Pokud na webu zůstanete, předpokládáme, že s tím souhlasíte. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Ok

KONTAKTY

PEGRES obuv s.r.o.
2. května 562
735 41 Petřvald
tel: + 420 725451444
info@pegres.cz
Tel. pro kamenné prodejny:
+420 725 451 444

» Obchodní podmínky a reklamace

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PEGRES obuv s.r.o.

Platné a účinné od 31. 8. 2016

Číslo verze: 2016.08

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě PEGRES. Tento internetový obchod provozuje společnost PEGRES obuv s.r.o., se sídlem na ulici Hornosušská 1399/4B, 73564 Havířov – Prostřední Suchá (dále jako “Provozovatel”). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele jako Prodávajícího a zákazníka jako Kupujícího. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “NOZ”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva “) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující “) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pegres.cz (dále jen „webová stránka“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Odesláním elektronické objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že bez výhrad akceptuje veškerá jejich ustanovení. Po odeslání objednávky a jejím přijetí je objednávka závazná. Objednávka je potvrzena na Vámi uvedenou elektronickou adresu. V případě jakékoliv změny bude Kupující kontaktován pracovníkem Prodávajícího. Při vyplňování objednávky uvede kupující své platné kontaktní údaje, na které mu bude přijetí objednávky potvrzeno. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím prostřednictvím 3. osoby (přepravcem PPL). Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv, až do okamžiku potvrzení objednávky. Prodávající má právo objednávku stornovat z důvodu vyprodání zásob.

 

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Objednané zboží bude dle dispozic odesláno prostřednictvím služby PPL, nebo uloženo na Zásilkovnu, na jméno a adresu Kupujícího. Na Slovensko odesíláme pouze na Zásilkovnu! Objednávka bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 pracovních dnů (tato lhůta může být ve výjimečných situacích prodloužena). Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a zjištěné závady neprodleně oznámit přepravci. Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

 

CENA ZBOŽÍ

Cena zboží uvedená v internetovém obchodě při objednávce je vždy aktuální a platná.


DOKLAD NÁVOD NA ÚDRŽBU A UŽÍVÁNÍ VÝROBKU

Nedílnou součástí každého produktu dětské obuvi PEGRES je návod na užívání a údržbu výrobku a kupující převzetím zboží a faktury potvrzuje i převzetí návodu a skutečnost, že se s ním seznámí a bude se jím řídit.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Dle § 1829 NOZ má Kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží. Lhůta je dodržena, pokud odstoupení bude prokazatelně odesláno před uplynutím lhůty 14 dnů. Odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen oznámit prostřednictvím vzorového formuláře, který je k nalezení na webových stránkách. Formulář odstoupení od smlouvy naleznete i zde. Kupující může vrátit zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím!       § 1831 NOZ stanoví, že odstoupí-li Kupující od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů zboží, které od něj obdržel. Dle  § 1832 NOZ odstoupí-li Kupující od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dopravu zboží, které od něj podle Smlouvy Kupující přijal. Prodávající vrátí odpovídající částku na číslo účtu Kupujícího, které Kupující uvede ve vzorovém formuláři, který je k dispozici na webových stránkách. Poštovné za  zaslání zboží Prodávajícímu (vrácení zboží)  při odstoupení od Smlouvy hradí Kupující.V souladu s ustanovením § 1832 odst. 1  NOZ poštovné, které Kupující zaplatil za dopravu zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu, je Prodávající povinen vrátit. Povinností prodávajícího je zaplatit náklady na dopravu zboží odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 

Upozornění:

1) Pokud nebude dodržena lhůta 14 dní pro oznámení odstoupení Prodávajícímu, Prodávající nemá povinnosti vůbec přijmout takovéto odstoupení od Smlouvy.

2) Pokud kupující vrací zboží (odstupuje od Smlouvy) do 14 dní po obdržení zboží, zboží nevyměňujeme, ale vystavíme  opravný daňový doklad (ODD), který proplatíme  na základě informací z formuláře odstoupení od smlouvy, který kupující přiloží k vrácenému zboží (formulář musí obsahovat vyplněná povinná pole).

3) Upozorňujeme na skutečnost, že  Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím náhradu za jeho náklady, které vznikly spolu se znovu zavedením zboží do prodeje. Podle § 1833 NOZ kupující odpovídá za takové snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující tak může zboží vybalit a vyzkoušet jeho vlastnosti, aniž by byl povinen hradit prodávajícímu cenu poškozeného obalu apod. Pokud by kupující zboží poškodil, zcela zničil, či spotřeboval, může prodávající požadovat náhradu až do výše ceny zboží.

 

Vracené zboží zasílejte na adresu:

PEGRES obuv s.r.o.

provozovna

2. května 562

735 41 Petřvald

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Veškerá osobní data kupujícího jsou prodávajícím považována za soukromá a důvěrná a žádným způsobem nebudou poskytována třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi. Zákazník má právo kdykoliv zažádat bez udání důvodu o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze kontaktů. Veškerá uložená osobní data kupujícího lze po emailovém vyžádání smazat z databáze. Informace od kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2016, poslední aktualizace 31. 8. 2017.

 

 REKLAMACE

Všeobecné informace o uplatnění práva z vadného plnění

Dne 14. 10. 2016

 

KONTROLA ZÁSILKY PŘI A PO PŘEVZETÍ OD PŘEPRAVCE

Řidič předá zásilku příjemci, a ten by měl zkontrolovat obal zásilky. V případě poškozeného obalu zásilku buď odmítne, nebo převezme a po řidiči požaduje, aby si zaznamenal PŘEVZATO S VÝHRADOU. Řidič nesmí a nemůže posuzovat a řešit škodu na místě s příjemcem, a to ani sepisovat reklamační protokol,ani umožnit příjemci kontrolu obsahu. Příjemce má tři pracovní dny na tuto kontrolu obsahu. V případě poškození se ozývá odesilateli a ten hned o škodě informuje PPL. Pozor doba tří pracovních dní je brána jako doba od převzetí příjemcem, až do nahlášení PPL. Tedy pokud příjemce odesilatele informuje třetí pracovní den, tak ten musí tuto informaci ještě týž den předat PPL. Příjemci se ozve reklamační oddělení, které sepíše zápis o škodě a zajistí vyzvednutí poškozeného zboží. Příjemce si u sebe musí nechat poškozené zboží, obal a výstelku balíku pro sepsání reklamace. Následně si PPL sama poškozené zboží vyzvedne. Zbytek reklamace již řeší odesílatel s přepravcem. 

RÁMEC PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE (Z LEGISLATIVNÍHO HLEDISKA)

Internetový obchod poskytuje stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv kamenné prodejně v souladu s Občanským zákoníkem platným na území České republiky. Tento Reklamační řád(dále jen „řád“) byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (§2085 až §2127 a §2158 až §2174) a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (§ 15 a § 19) ve znění pozdějších předpisů a upravuje práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího v případě, že i přes veškerou snahu prodávajícího zachovat vysokou kvalitu nabízeného předmětu koupě (dále jen„zboží“) vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění reklamace (práva z vadného plnění). Tento řád upravuje postup při uplatnění práva z vadného plnění při prodeji zboží prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (eshop, email, telefon, dopis..)

REKLAMACE

Reklamaci je  možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího a v záruční době. Pokud vznikne ze strany zákazníka důvod k uplatnění reklamace prodávaného zboží, upravuje postup zákazníka a PEGRES obuv s.r.o.  reklamační řád a související paragrafy NOZ 2014 O ochraně spotřebitele v platném znění, případně rozšířená verze nové právní úpravy, včetně uvedení příslušných paragrafů. Uschovejte si prosím fakturu pro případ oprávněné reklamace. Reklamační řízení může být zahájeno, jestliže zákazník předloží kompletní reklamované zboží (vyčištěné a hygienicky nezávadné) a prokáže nákup reklamovaného zboží (fakturou). Takto připravené zboží zašle spolu s vyplněným reklamačním listem provozovateli na provozovnu: PEGRES obuv s.r.o., 2. května 562, 735 41 Petřvald

ZA VÝROBNÍ VADU SE NEPOVAŽUJE:

Pokud se jedná o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, když kupující vadu sám způsobil (§ 2170 NOZ), pokud jde o mechanické poškození zákazníkem (např.: obroušené podešve z odrážedel, užívání vycházkové obuvi mimo doporučená užívání, obroušené šití z lození dítěte, atd.). Také u věcí prodávajících za nižší cenu vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena, jestliže kupující o této vadě věděl před převzetím věci(§2167 a§2170 NOZ) a případy, kdy to vyplývá z povahy věci (§2167).

REKLAMACI MŮŽETE UPLATNIT 2 ROKY PO NÁKUPU

Nárok na uznání reklamace zaniká po uplynutí záruční doby (2 let od vystavení faktury). Záruka se vztahuje pouze na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelně chybou výroby, či chybou výrobního postupu. Kupující musí uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu hned poté, co zjistí, že na zboží je výrobní vada.Prodávající neodpovídá za poškození, či zničení zboží, bylo-li kupujícím užíváno, i přes to, že o reklamované vadě věděl a své právo neuplatnil bez zbytečného odkladu. 

PŘI UZNANÉ REKLAMACI MÁ KUPUJÍCÍ PRÁVO NA BEZPLATNÉ ODSTRANĚNÍ VADY

PEGRES obuv s.r.o. – prodávající vadu odstraní bez zbytečného odkladu,nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Při výskytu neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží za nové nebo odstoupit od smlouvy (s následným vrácením peněz na jeho účet, který musí být vyplněn v reklamačním formuláři).  Vyskytnou-li se v záruční době vady na zboží, může kupující postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat reklamaci. Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta,tedy 30 dní ode dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci prodávajícímu,pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté reklamace vyřízena vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Kupující je povinen převzít si vyřízenou reklamaci co nejdříve na výzvu prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s prodávajícím.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Vzhledem k INFORMAČNÍPOVINNOST PŘI VZNIKU SPORU dle § 14 ZOS informujeme o MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ platném od 1.2.2016. Předností mimosoudníhořešení spotřebitelského sporu je jeho rychlost a bezplatnost, přičemž cílem řízení je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Poštovní adresa pro doručování návrhů je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát –oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz. Dále může být příslušným i jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvo vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na svých internetových stránkách http://www.mpo.cz/ a průběžně jej aktualizuje.

ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI INTERNETOVÝCH OBCHODŮ

Další specificképovinnosti ukládá internetovým obchodníkům Nařízení Evropského parlamentua Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line. Podle článku 14 odst.1 tohoto nařízení „obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, a internetová tržiště usazená v Unii uvedou na svých internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line. Tento odkaz musí být pro spotřebitele snadno dostupný. Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb on-line, uvedou rovněž svoji e-mailovou adresu.“ Platforma pro řešenísporů online bude Evropskou komisí spuštěna k 15. únoru 2016 nainternetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Podle článku 14 odst.2 nařízení „obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, kteří se zavázali nebo jsou při řešení sporů se spotřebiteli povinni využívat jednoho nebo více subjektů alternativníhořešení sporů, informují spotřebitele o existenci platformy pro řešení sporůon-line a možnosti jejího využití při řešení jejich sporů. Uvedou elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line na svých internetových stránkách, a pokud je nabídka učiněna e-mailem, v uvedeném e-mailu. Tyto informace se případně uvedou také ve všeobecných obchodních podmínkách týkajících se kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb uzavíraných on-line.“

ODdjNmZk